Informacione


PDF

Domingo. 18. Noviembre. 2018

▪ NAGAUTA NO SUSUME -- El fomento de la nagauta

-- El fomento de la NAGAUTA

Studio TSUZUMI-GUSA NO KAI, KAMIYA-CHO, Hiroshima

abriendo 14:00 / empezando 14:30

2,000yen
info@tsuzumigusa.com

NAGAUTA KAGAMI-JISHI

Workshop “The NAGAUTA”