Informacione


Domingo. 2. Septiembre. 2018

▪ William Byrd y Japan

Emi Nakamura CD lanzamiento concierto conmemorativo

TESSENKAI NOHGAKU KENKYUJO, MINAMI-AOYAMA, Tokyo

abriendo 13:30 / empezando 14:00

general 4,500yen / asiento de banco 5,000yen


Lunes. 17. Septiembre. 2018

▪ “TSUZUMI-GUSA NO KAI”

Atelier “TSUZUMI-GUSA NO KAI”, KOISHIKAWA. Tokyo


Sábado. 22. Septiembre. 2018

▪ NIHON BUYO SHA 70 aniversario

National Theater, MIYAKE-ZAKA, Tokyo

matinee 11:30 / night 15:30

matiné o noche 8,000yen / matiné y noche 12,000yen


Sábado. 29. Septiembre. 2018

▪ 174 NAGAUTA KION-KAI

KIOI Hall, YOTSUYA, Tokyo
teléfono: 03-5276-4500

abriendo 13:30 / empezando 14:00

3,000yen

KAKUBEI

OSHICHI KICHIZA

KAGE-BOUSHI

SUKEROKU by KATO-BUSHI