Information


Sunday. 10. DEC. 2023

▪ 221st NAGAUTA YOSHIZUMI-KAI

KIOII Hall, YOTSUYA, Tokyo

open 12:30 / start 13:00

3,500JPY

KATSUSABURO REN-JISHI

SAGI-MUSUME

ATAKA NO MATSU

TOBA-E

ADACHI GA HARA