Information


PDF

Dimanche. 18. Novembre. 2018

▪ NAGAUTA NO SUSUME

-- Encouragement de NAGAUTA

Studio TSUZUMI-GUSA NO KAI, KAMIYA-CHO, Hiroshima

ouvrir 14:00 / commencer 14:30

2,000yen
info@tsuzumigusa.com

NAGAUTA KAGAMI-JISHI

Workshop “The NAGAUTA”