Flowers in Spring (3)Photo of shirobanatanpopo
Albid Dandelion

(Shirobana-tanpopo)
Photo of kakidooshi
Gill-Over-The-Ground

(Kaki-dooshi)
Photo of kiransou
Bugweed

(Kiran-sou)
Photo of kantoutanpopo
Taraxacum platycarpum

(Kantou-tanpopo)
Photo of inunofuguri
Veronica didyma

(Inu-no-fuguri)