Little Grebe (Kaitsuburi)



Photo of kaitsuburi

Scientific Name: Podiceps ruficollis

Length: 25cm