< China >

Dynasties / Periods Dates Coins
The New Stone Age The early years Ca.7000-5000.BC
The middle years Ca.5000-2100.BC
The late years
(Xia dynasty ?)
Ca.2100-1600.BC
Shang Ca.1600-1027.BC
Yin Ca.1400/1300-1027.BC
Zhou Western Zhou Ca.1027-771.BC
Eastern Zhou Spring and autumn
(Qi, Jin, Chu, Wu, Yue)
770-476.BC Sword coin with a sharp tip
Warring states
(Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Wei, Zhao)
475-221.BC Cloth coin with a hollow head An zang
Chu Jin cloth coin Pei qian dang jin
Cloth coin with a flat head and bridge legs Liang yi jin
Cloth coin with a flat head and bridge legs An yi er jin
Liang xin jin bai dang lu
Cloth coin with sharp horns Gong
Cloth coin with a flat head and sharp legs Ping zhou
Cloth coin with a flat head and square legs An yang
Ping yang
Lin
Tao yang
Zhai yang
Xiang ping
Ping yin
Sword coin with three Chinese characters Qi da huo
Sword coin with a round tip Bai ren
Coin with a Chinese character "Yuan"
Bright coin Ming hua
Half liang Ban liang
Qin 221-206.BC Half liang Ban liang
Western Han 206.BC-AD 8 Wu zhu (Five zhu) Jun guo wu zhu
Shang lin san guan wu zhu
Xin AD 8-23 Cutting sword five hundred Qi dao wu bai
Big fountain fifty Da quan wu shi
Small fountain deserves one Xiao quan zhi yi
Big cloth deserves thousand Da bu huang qian
Coin cloth Huo bu
Coin fountain Huo quan
Cloth fountain Bu quan
Eastern Han AD 25-220 Wu zhu (Five zhu) Eastern Han wu zhu
Three kingdoms Wei AD 220-265
Wu AD 222-280 Big fountain five hundred Da quan wu bai
Big fountain deserves thousand Da quan dang qian
Shu AD 221-263 Deserves hundred of five zhu Zhi bai wu zhu
Zhi bai wu zhu Reverse Wei
Great peace hundred coins Tai ping bai qian
Jin Western Jin AD 265-316
Eastern Jin AD 317-420
Five tribes and sixteen kingdoms AD 304-439
Southern and northern dynasties Southern dynasties Song AD 420-479 Construction of filial piety, four zhu Xiao jian si zhu
Qi AD 479-502
Liang AD 502-557 Wu zhu (Five zhu) Liang wu zhu
Chen AD 557-589 Great coin six zhu Tai huo liu zhu
Northern dynasties Northern Wei AD 386-534 Great peace five zhu Tai he wu zhu
Eternal peace five zhu Yong an wu zhu
Eastern Wei AD 534-550 Eternal peace five zhu Yong an wu zhu
Northern Qi AD 550-577 Usual peace five zhu Chang ping wu zhu
Western Wei AD 535-557 Eternal peace five zhu Yong an wu zhu
Northern Zhou AD 557-581 Three great beautiful coins of Northern Zhou Bu quan
Wu xing da bu
Yong tong wang guo
Sui AD 581-618 Wu zhu (Five zhu) Sui wu zhu
Tang AD 618-907 Opening origin, circulating treasure Kai yuan tong bao
Approved territory by heaven's will, fountain treasure Qian feng quan bao
Heavenly original heavy treasure Qian yuan zhon bao
The first original treasure De yi yuan bao
Dependence on heaven, original treasure Shun tian yuan bao
Construction of center, circulating treasure Jian zhong tong bao
Five dynasties ten kingdoms Five dynasties Late Liang AD 907-923
Late Tang AD 923-936
Late Jin AD 936-946
Late Han AD 947-950
Late Zhou AD 951-960
Ten kingdoms AD 902-979 Tang kingdom, circulating treasure Tang guo tong bao
Song Northern Song AD 960-1127 Great conception, circulating treasure Da guan tong bao
Southern Song AD 1127-1279
Liao AD 907-1125
Western Xia AD 1032-1227
Jin AD 1115-1234 Great peace, heavy treasure Tai he zhong bao
Yuan AD 1279-1368
Ming AD 1368-1644 Huge force, circulating treasure Hong wu tong bao
Qing AD 1644-1911 Silver sycee Pai fang ding
All richness, original treasure Xian feng yuan bao
The Republic of China AD 1912-
The People's Republic of China AD 1949-


< Books >