Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
770.BC Xin wei
Dong Zhou
( Eastern Zhou )
King
Year
Ping wang First
769.BC Ren shen 2
768.BC Gui you 3
767.BC Jia xu 4
766.BC Yi hai 5
765.BC Bing zi 6
764.BC Ding chou 7
763.BC Wu yin 8
762.BC Ji mao 9
761.BC Geng chen 10
760.BC Xin si 11
759.BC Ren wu 12
758.BC Gui wei 13
757.BC Jia shen 14
756.BC Yi you 15
755.BC Bing xu 16
754.BC Ding hai 17
753.BC Wu zi 18
752.BC Ji chou 19
751.BC Geng yin 20
750.BC Xin mao 21
749.BC Ren chen 22
748.BC Gui si 23
747.BC Jia wu 24
746.BC Yi wei 25
745.BC Bing shen 26
744.BC Ding you 27
743.BC Wu xu 28
742.BC Ji hai 29
741.BC Geng zi 30
740.BC Xin chou 31
739.BC Ren yin 32
738.BC Gui mao 33
737.BC Jia chen 34
736.BC Yi si 35
735.BC Bing wu 36
734.BC Ding wei 37
733.BC Wu shen 38
732.BC Ji you 39
731.BC Geng xu 40
730.BC Xin hai 41
729.BC Ren zi 42
728.BC Gui chou 43
727.BC Jia yin 44
726.BC Yi mao 45
725.BC Bing chen 46
724.BC Ding si 47
723.BC Wu wu 48
722.BC Ji wei 49
721.BC Geng shen 50
720.BC Xin you 51
719.BC Ren xu Huan wang First
718.BC Gui hai 2
717.BC Jia zi 3
716.BC Yi chou 4
715.BC Bing yin 5
714.BC Ding mao 6
713.BC Wu chen 7
712.BC Ji si 8
711.BC Geng wu 9
710.BC Xin wei 10
709.BC Ren shen 11
708.BC Gui you 12
707.BC Jia xu 13
706.BC Yi hai 14
705.BC Bing zi 15
704.BC Ding chou 16
703.BC Wu yin 17
702.BC Ji mao 18
701.BC Geng chen 19