Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
600.BC Xin you
Dong Zhou
( Eastern Zhou )
King
Year
Ding wang 7
599.BC Ren xu 8
598.BC Gui hai 9
597.BC Jia zi 10
596.BC Yi chou 11
595.BC Bing yin 12
594.BC Ding mao 13
593.BC Wu chen 14
592.BC Ji si 15
591.BC Geng wu 16
590.BC Xin wei 17
589.BC Ren shen 18
588.BC Gui you 19
587.BC Jia xu 20
586.BC Yi hai 21
585.BC Bing zi Jian wang First
584.BC Ding chou 2
583.BC Wu yin 3
582.BC Ji mao 4
581.BC Geng chen 5
580.BC Xin si 6
579.BC Ren wu 7
578.BC Gui wei 8
577.BC Jia shen 9
576.BC Yi you 10
575.BC Bing xu 11
574.BC Ding hai 12
573.BC Wu zi 13
572.BC Ji chou 14
571.BC Geng yin Ling wang First
570.BC Xin mao 2
569.BC Ren chen 3
568.BC Gui si 4
567.BC Jia wu 5
566.BC Yi wei 6
565.BC Bing shen 7
564.BC Ding you 8
563.BC Wu xu 9
562.BC Ji hai 10
561.BC Geng zi 11
560.BC Xin chou 12
559.BC Ren yin 13
558.BC Gui mao 14
557.BC Jia chen 15
556.BC Yi si 16
555.BC Bing wu 17
554.BC Ding wei 18
553.BC Wu shen 19
552.BC Ji you 20
551.BC Geng xu 21
550.BC Xin hai 22
549.BC Ren zi 23
548.BC Gui chou 24
547.BC Jia yin 25
546.BC Yi mao 26
545.BC Bing chen 27
544.BC Ding si Jing wang First
543.BC Wu wu 2
542.BC Ji wei 3
541.BC Geng shen 4
540.BC Xin you 5
539.BC Ren xu 6
538.BC Gui hai 7
537.BC Jia zi 8
536.BC Yi chou 9
535.BC Bing yin 10
534.BC Ding mao 11
533.BC Wu chen 12
532.BC Ji si 13
531.BC Geng wu 14
530.BC Xin wei 15
529.BC Ren shen 16
528.BC Gui you 17
527.BC Jia xu 18
526.BC Yi hai 19
525.BC Bing zi 20
524.BC Ding chou 21
523.BC Wu yin 22
522.BC Ji mao 23
521.BC Geng chen 24
520.BC Xin si Dao wang First
519.BC Ren wu Jing wang First
518.BC Gui wei 2
517.BC Jia shen 3
516.BC Yi you 4
515.BC Bing xu 5
514.BC Ding hai 6
513.BC Wu zi 7
512.BC Ji chou 8
511.BC Geng yin 9
510.BC Xin mao 10
509.BC Ren chen 11
508.BC Gui si 12
507.BC Jia wu 13
506.BC Yi wei 14
505.BC Bing shen 15
504.BC Ding you 16
503.BC Wu xu 17
502.BC Ji hai 18
501.BC Geng zi 19