Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
100.BC Xin si
Xi Han
( Western Han )
Emperor
Era Name
Year
Wu di Tian han First
99.BC Ren wu 2
98.BC Gui wei 3
97.BC Jia shen 4
96.BC Yi you Tai shi First
95.BC Bing xu 2
94.BC Ding hai 3
93.BC Wu zi 4
92.BC Ji chou Zheng he First
91.BC Geng yin 2
90.BC Xin mao 3
89.BC Ren chen 4
88.BC Gui si Hou yuan First
87.BC Jia wu Zhao di 2
86.BC Yi wei Shi yuan First
85.BC Bing shen 2
84.BC Ding you 3
83.BC Wu xu 4
82.BC Ji hai 5
81.BC Geng zi 6
80.BC Xin chou Tian feng First
79.BC Ren yin 2
78.BC Gui mao 3
77.BC Jia chen 4
76.BC Yi si 5
75.BC Bing wu 6
74.BC Ding wei Xuan di Yuan ping First
73.BC Wu shen Ben shi First
72.BC Ji you 2
71.BC Geng xu 3
70.BC Xin hai 4
69.BC Ren zi Di jie First
68.BC Gui chou 2
67.BC Jia yin 3
66.BC Yi mao 4
65.BC Bing chen Yuan kang First
64.BC Ding si 2
63.BC Wu wu 3
62.BC Ji wei 4
61.BC Geng shen Shen jue First
60.BC Xin you 2
59.BC Ren xu 3
58.BC Gui hai 4
57.BC Jia zi Wu feng First
56.BC Yi chou 2
55.BC Bing yin 3
54.BC Ding mao 4
53.BC Wu chen Gan lu First
52.BC Ji si 2
51.BC Geng wu 3
50.BC Xin wei 4
49.BC Ren shen Yuan di Huang long First
48.BC Gui you Chu yuan First
47.BC Jia xu 2
46.BC Yi hai 3
45.BC Bing zi 4
44.BC Ding chou 5
43.BC Wu yin Yong guang First
42.BC Ji mao 2
41.BC Geng chen 3
40.BC Xin si 4
39.BC Ren wu 5
38.BC Gui wei Jian zhao First
37.BC Jia shen 2
36.BC Yi you 3
35.BC Bing xu 4
34.BC Ding hai 5
33.BC Wu zi Cheng di Jing ning First
32.BC Ji chou Jian shi First
31.BC Geng yin 2
30.BC Xin mao 3
29.BC Ren chen 4
28.BC Gui si He ping First
27.BC Jia wu 2
26.BC Yi wei 3
25.BC Bing shen 4
24.BC Ding you Yang shuo First
23.BC Wu xu 2
22.BC Ji hai 3
21.BC Geng zi 4
20.BC Xin chou Hong jia First
19.BC Ren yin 2
18.BC Gui mao 3
17.BC Jia chen 4
16.BC Yi si Yong shi First
15.BC Bing wu 2
14.BC Ding wei 3
13.BC Wu shen 4
12.BC Ji you Yuan yan First
11.BC Geng xu 2
10.BC Xin hai 3
9.BC Ren zi 4
8.BC Gui chou Sui he First
7.BC Jia yin Ai di 2
6.BC Yi mao Jian ping First
5.BC Bing chen 2
4.BC Ding si 3
3.BC Wu wu 4
2.BC Ji wei Yuan shou First
1.BC Geng shen Ping di 2