Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
AD 301 Xin you
Xi Jin
( Western Jin )
Emperor
Era Name
Year
Hui di Yong ning First
AD 302 Ren xu Tai an First
AD 303 Gui hai 2
AD 304 Jia zi Yong an First
Jian wu First
Yong an First
Yong xing First
AD 305 Yi chou 2
AD 306 Bing yin Huai di Guang xi First
AD 307 Ding mao Yong jia First
AD 308 Wu chen 2
AD 309 Ji si 3
AD 310 Geng wu 4
AD 311 Xin wei 5
AD 312 Ren shen 6
AD 313 Gui you Min di Jian kang First
AD 314 Jia xu 2
AD 315 Yi hai 3
AD 316 Bing zi 4
AD 317 Ding chou
Dong Jin
( Eastern Jin )
Yuan di Jian wu First
AD 318 Wu yin Tai xing First
AD 319 Ji mao 2
AD 320 Geng chen 3
AD 321 Xin si 4
AD 322 Ren wu Ming di Yong chang First
AD 323 Gui wei Tai ning First
AD 324 Jia shen 2
AD 325 Yi you Cheng di 3
AD 326 Bing xu Xian he First
AD 327 Ding hai 2
AD 328 Wu zi 3
AD 329 Ji chou 4
AD 330 Geng yin 5
AD 331 Xin mao 6
AD 332 Ren chen 7
AD 333 Gui si 8
AD 334 Jia wu 9
AD 335 Yi wei Xian kang First
AD 336 Bing shen 2
AD 337 Ding you 3
AD 338 Wu xu 4
AD 339 Ji hai 5
AD 340 Geng zi 6
AD 341 Xin chou 7
AD 342 Ren yin Kang di 8
AD 343 Gui mao Jian yuan First
AD 344 Jia chen Mu di 2
AD 345 Yi si Yong he First
AD 346 Bing wu 2
AD 347 Ding wei 3
AD 348 Wu shen 4
AD 349 Ji you 5
AD 350 Geng xu 6
AD 351 Xin hai 7
AD 352 Ren zi 8
AD 353 Gui chou 9
AD 354 Jia yin 10
AD 355 Yi mao 11
AD 356 Bing chen 12
AD 357 Ding si Sheng ping First
AD 358 Wu wu 2
AD 359 Ji wei 3
AD 360 Geng shen 4
AD 361 Xin you Ai di 5
AD 362 Ren xu Long he First
AD 363 Gui hai Xing ning First
AD 364 Jia zi 2
AD 365 Yi chou Hai xi gong 3
AD 366 Bing yin Tai he First
AD 367 Ding mao 2
AD 368 Wu chen 3
AD 369 Ji si 4
AD 370 Geng wu 5
AD 371 Xin wei Jian wen di Xian an First
AD 372 Ren shen Xiao wu di 2
AD 373 Gui you Ning kang First
AD 374 Jia xu 2
AD 375 Yi hai 3
AD 376 Bing zi Tai yuan First
AD 377 Ding chou 2
AD 378 Wu yin 3
AD 379 Ji mao 4
AD 380 Geng chen 5
AD 381 Xin si 6
AD 382 Ren wu 7
AD 383 Gui wei 8
AD 384 Jia shen 9
AD 385 Yi you 10
AD 386 Bing xu 11
Bei Wei
( Northern Wei )
Emperor
Era Name
Year
Dao wu di Deng guo First
AD 387 Ding hai 12 2
AD 388 Wu zi 13 3
AD 389 Ji chou 14 4
AD 390 Geng yin 15 5
AD 391 Xin mao 16 6
AD 392 Ren chen 17 7
AD 393 Gui si 18 8
AD 394 Jia wu 19 9
AD 395 Yi wei 20 10
AD 396 Bing shen An di 21 Huang shi First
AD 397 Ding you Long yuan First 2
AD 398 Wu xu 2 Tian xing First
AD 399 Ji hai 3 2
AD 400 Geng zi 4 3