Christian
Era
Sexagenary
Cycle
China
AD 201 Xin si
Dong Han
( Eastern Han )
Emperor
Era Name
Year
Xian di Jian an 6
AD 202 Ren wu 7
AD 203 Gui wei 8
AD 204 Jia shen 9
AD 205 Yi you 10
AD 206 Bing xu 11
AD 207 Ding hai 12
AD 208 Wu zi 13
AD 209 Ji chou 14
AD 210 Geng yin 15
AD 211 Xin mao 16
AD 212 Ren chen 17
AD 213 Gui si 18
AD 214 Jia wu 19
AD 215 Yi wei 20
AD 216 Bing shen 21
AD 217 Ding you 22
AD 218 Wu xu 23
AD 219 Ji hai 24
AD 220 Geng zi Yan kang First
Wei
Wen di Huang chu First
AD 221 Xin chou 2
Shu
Emperor
Era Name
Year
Zhao lie di Zhang wu First
AD 222 Ren yin 3 2
Wu
Emperor
Era Name
Year
Da di Huang wu First
AD 223 Gui mao 4 Hou zhu Jian xing First 2
AD 224 Jia chen 5 2 3
AD 225 Yi si 6 3 4
AD 226 Bing wu Ming di 7 4 5
AD 227 Ding wei Tai he First 5 6
AD 228 Wu shen 2 6 7
AD 229 Ji you 3 7 Huang long First
AD 230 Geng xu 4 8 2
AD 231 Xin hai 5 9 3
AD 232 Ren zi 6 10 Jia he First
AD 233 Gui chou Qing long First 11 2
AD 234 Jia yin 2 12 3
AD 235 Yi mao 3 13 4
AD 236 Bing chen 4 14 5
AD 237 Ding si Jing chu First 15 6
AD 238 Wu wu 2 Yan xi First Chi wu First
AD 239 Ji wei Qi wang Fang 3 2 2
AD 240 Geng shen Zheng shi First 3 3
AD 241 Xin you 2 4 4
AD 242 Ren xu 3 5 5
AD 243 Gui hai 4 6 6
AD 244 Jia zi 5 7 7
AD 245 Yi chou 6 8 8
AD 246 Bing yin 7 9 9
AD 247 Ding mao 8 10 10
AD 248 Wu chen 9 11 11
AD 249 Ji si Jia ping First 12 12
AD 250 Geng wu 2 13 13
AD 251 Xin wei 3 14 Tai yuan First
AD 252 Ren shen 4 15 Shen feng First
Fei di
(Kuai ji wang)
Jian xing First
AD 253 Gui you 5 16 2
AD 254 Jia xu Gao gui xiang gong Zheng yuan First 17 Wu feng First
AD 255 Yi hai 2 18 2
AD 256 Bing zi Gan lu First 19 Tai ping First
AD 257 Ding chou 2 20 2
AD 258 Wu yin 3 Jing yao First Jing di Yong an First
AD 259 Ji mao 4 2 2
AD 260 Geng chen Yuan di Jing yuan First 3 3
AD 261 Xin si 2 4 4
AD 262 Ren wu 3 5 5
AD 263 Gui wei 4 Yan xing First 6

AD 264 Jia shen Xian xi First Wu cheng gong Yuan xing First
AD 265 Yi you 2 Gan lu First
Xi Jin
( Western Jin )
Wu di Tai shi First
AD 266 Bing xu 2 Bao ding First
AD 267 Ding hai 3 2
AD 268 Wu zi 4 3
AD 269 Ji chou 5 Jian heng First
AD 270 Geng yin 6 2
AD 271 Xin mao 7 3
AD 272 Ren chen 8 Feng huang First
AD 273 Gui si 9 2
AD 274 Jia wu 10 3
AD 275 Yi wei Xian ning First Tian ce First
AD 276 Bing shen 2 Tian xi First
AD 277 Ding you 3 Tian ji First
AD 278 Wu xu 4 2
AD 279 Ji hai 5 3
AD 280 Geng zi Tai kang First 4

AD 281 Xin chou 2
AD 282 Ren yin 3
AD 283 Gui mao 4
AD 284 Jia chen 5
AD 285 Yi si 6
AD 286 Bing wu 7
AD 287 Ding wei 8
AD 288 Wu shen 9
AD 289 Ji you 10
AD 290 Geng xu Tai xi First
Jing di Yong xi First
AD 291 Xin hai Yong ping First
Yuan kang First
AD 292 Ren zi 2
AD 293 Gui chou 3
AD 294 Jia yin 4
AD 295 Yi mao 5
AD 296 Bing chen 6
AD 297 Ding si 7
AD 298 Wu wu 8
AD 299 Ji wei 9
AD 300 Geng shen Yong kang First