Christian
Era
Sexagenary
Cycle
Japan
AD 2001 Xin si
Ni hon
Emperor
Era Name
Year
Kin jyou Hei sei 13
AD 2002 Ren wu 14
AD 2003 Gui wei 15
AD 2004 Jia shen 16
AD 2005 Yi you 17
AD 2006 Bing xu 18
AD 2007 Ding hai 19
AD 2008 Wu zi 20
AD 2009 Ji chou 21
AD 2010 Geng yin 22
AD 2011 Xin mao 23
AD 2012 Ren chen 24
AD 2013 Gui si 25
AD 2014 Jia wu 26
AD 2015 Yi wei 27
AD 2016 Bing shen 28
AD 2017 Ding you 29
AD 2018 Wu xu 30
AD 2019 Ji hai 31
AD 2020 Geng zi 32
AD 2021 Xin chou 33
AD 2022 Ren yin 34
AD 2023 Gui mao 35
AD 2024 Jia chen 36
AD 2025 Yi si 37
AD 2026 Bing wu 38
AD 2027 Ding wei 39
AD 2028 Wu shen 40
AD 2029 Ji you 41
AD 2030 Geng xu 42