Christliche
Zeitrechnung
Sechziger
Zyklus
China
AD 1 Xin you
Xi Han
( Westen Han )
Kaiser
Dynastiename
Jahr
Ping di Yuan shi Erst
AD 2 Ren xu 2
AD 3 Gui hai 3
AD 4 Jia zi 4
AD 5 Yi chou 5
AD 6 Bing yin Ru zi ying Ju she Erst
AD 7 Ding mao 2
AD 8 Wu chen 3
Xin
Wang Mang Chu shi Erst
AD 9 Ji si Shi jian guo Erst
AD 10 Geng wu 2
AD 11 Xin wei 3
AD 12 Ren shen 4
AD 13 Gui you 5
AD 14 Jia xu Tian feng Erst
AD 15 Yi hai 2
AD 16 Bing zi 3
AD 17 Ding chou 4
AD 18 Wu yin 5
AD 19 Ji mao 6
AD 20 Geng chen Di huang Erst
AD 21 Xin si 2
AD 22 Ren wu 3
AD 23 Gui wei Huai yang wang Geng shi Erst
AD 24 Jia shen 2
AD 25 Yi you
Dong Han
( Osten Han )
Guang wu di Jian wu Erst
AD 26 Bing xu 2
AD 27 Ding hai 3
AD 28 Wu zi 4
AD 29 Ji chou 5
AD 30 Geng yin 6
AD 31 Xin mao 7
AD 32 Ren chen 8
AD 33 Gui si 9
AD 34 Jia wu 10
AD 35 Yi wei 11
AD 36 Bing shen 12
AD 37 Ding you 13
AD 38 Wu xu 14
AD 39 Ji hai 15
AD 40 Geng zi 16
AD 41 Xin chou 17
AD 42 Ren yin 18
AD 43 Gui mao 19
AD 44 Jia chen 20
AD 45 Yi si 21
AD 46 Bing wu 22
AD 47 Ding wei 23
AD 48 Wu shen 24
AD 49 Ji you 25
AD 50 Geng xu 26
AD 51 Xin hai 27
AD 52 Ren zi 28
AD 53 Gui chou 29
AD 54 Jia yin 30
AD 55 Yi mao 31
AD 56 Bing chen Zhong yuan Erst
AD 57 Ding Ming di 2
AD 58 Wu wu Yong ping Erst
AD 59 Ji wei 2
AD 60 Geng shen 3
AD 61 Xin you 4
AD 62 Ren xu 5
AD 63 Gui hai 6
AD 64 Jia zi 7
AD 65 Yi chou 8
AD 66 Bing yin 9
AD 67 Ding mao 10
AD 68 Wu chen 11
AD 69 Ji si 12
AD 70 Geng wu 13
AD 71 Xin wei 14
AD 72 Ren shen 15
AD 73 Gui you 16
AD 74 Jia xu 17
AD 75 Yi hai Zhang di 18
AD 76 Bing zi Jian chu Erst
AD 77 Ding chou 2
AD 78 Wu yin 3
AD 79 Ji mao 4
AD 80 Geng chen 5
AD 81 Xin si 6
AD 82 Ren wu 7
AD 83 Gui wei 8
AD 84 Jia shen Yuan he Erst
AD 85 Yi you 2
AD 86 Bing xu 3
AD 87 Ding hai Zhang he Erst
AD 88 Wu zi He di 2
AD 89 Ji chou Yong yuan Erst
AD 90 Geng yin 2
AD 91 Xin mao 3
AD 92 Ren chen 4
AD 93 Gui si 5
AD 94 Jia wu 6
AD 95 Yi wei 7
AD 96 Bing shen 8
AD 97 Ding you 9
AD 98 Wu xu 10
AD 99 Ji hai 11
AD 100 Geng zi 12